Informace k zápisům do 1. tříd

Zápis do 1. tříd se koná 4. a 5. dubna 2017 od 14 do 18 hodin v prostorách školy. Součástí zápisu je ověření školní zralosti dítěte a setkání s vyučujícími prvního stupně, které probíhá po dobu max. 20 minut, kdy se posuzuje zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů. Vše většinou probíhá nenásilnou a zábavnou formou. 

Plánujeme otevřít 3 první třídy - jednu bilingvní (max. 24 dětí), jednu třídu s projektem "Začít spolu" (max. 26 dětí) a jednu třídu klasickou (max. 26 dětí), celkem tedy bude přijato max. 76 dětí. O zařazení dítěte do konkrétní třídy rozhoduje ředitel školy.

K zápisu je nutné mít občanský průkaz (u cizinců pas a povolení k pobytu na území ČR), rodný list dítěte (u cizinců jeho pas), vhodné je mít i kartičku zdravotní pojišťovny.

O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy do 30 dnů od podání přihlášky zákonným zástupcem. Výsledky zápisu budou zveřejněny 21.4. 2017 v 10:00 hod.

Aby zápisy proběhly bez front a dlouhého čekání, zveřejní škola rezervační systém, ve kterém si každý bude moci zvolit den a přesnou hodinu konání zápisu.

Kritéria pro přijetí:

Hlavní kritéria:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy resp. děti s trvalým pobytem ve školském obvodu, stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy, platnou do 31. 12. 2014, jejichž starší sourozenec byl přijat jako spádové dítě (k 1. 1. 2015 došlo k úpravě spádových oblastí škol).

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze, jejichž starší sourozenec je žákem téže školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude skutečnost, že dítě navštěvovalo Mateřskou školu Janákova nebo Antonína Čermáka a dále losování.

O přijetí do školy rozhoduje ředitel školy ve správním řízení. Při rozhodování o zařazení dítěte do konkrétní třídy se ředitel školy řídí prioritou, kterou zvolili zákonní zástupci v zápisním listu. Konečné rozhodnutí o zařazení je ale také na řediteli školy.

Losovat se bude pouze v případě, že budou zbývat volná místa po přijetí dětí ze spádu školy. Každé vylosované dítě bude zařazeno podle priority, kterou zvolili jeho zákonní zástupci resp. podle kapacity tříd, až do její naplnění.

Losování proběhne v přítomnosti ředitele školy, zástupců vedení, pedagogů školy a předsedy školské rady zastupující rodičovskou veřejnost.