Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2019 - 2020

Zápis do 1. tříd se koná 2. a 3. dubna 2019 od 14 do 18 hodin v prostorách školy. Součástí zápisu je ověření školní zralosti dítěte. Plánujeme otevřít 3 první třídy - jednu bilingvní (max. 24 dětí), jednu s projektem "Začít spolu" (max. 25 dětí) a jednu třídu běžnou (max. 25 dětí), celkem tedy plánujeme přijmout 74 dětí. Ve třídě s projektem „Začít spolu“ bude výuka matematiky podle metody prof. Hejného a děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V běžné třídě bude běžná matematika a vázané písmo. Ve třídě s projektem bilingvní výuky se děti se budou učit psát písmem Comenia Script, budou mít běžnou matematiku.

K zápisu je potřebné se zaregistrovat na konkrétní den a hodinu, to umožní zajistit plynulost zápisu bez front a získání většiny údajů v elektronické podobě. Registrační systém bude spuštěn na webu školy v pondělí 18 března 2019. Při registraci nám prosím vyplňte základní údaje o dítěti a údaje potřebné k zápisu v témže webovém rozhraní (jedná se o chráněné rozhraní https), jako registrace, výrazně tím přispějete ke snížení administrativy zápisů. Všechny údaje prosím uvádějte s diakritikou. Po zadání údajů si můžete sami vytisknou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do naší školy.

K zápisu je nutné mít občanský průkaz (u cizinců pas dítěte s povolením pobytu na území ČR a jeho kopii), originál a kopii rodného listu dítěte (u cizinců jeho pas a doklad o přidělení českého rodného čísla a jejich kopii), vhodné je mít i kartičku zdravotní pojišťovny.

O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitel školy do 30 dnů od podání přihlášky zákonným zástupcem. Výsledky zápisu budou zveřejněny v pátek 26. dubna 2019 v 10:00 hod.

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 36, 37 a 38).

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel školy dle ustanovení školského zákona (§ 165 odst. 1 písm. a) a v souladu s interním plánem naplněnosti jednotlivých ročníků školy dle demografického vývoje v Městské části Praha 6.

Do prvních tříd ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 se přijímají děti podle těchto kritérií:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (vyhláška MHMP).

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6, jejichž starší sourozenec je žákem školy.

3. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6.

4. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze, jejichž starší sourozenec je žákem školy.

5. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze.

6. Ostatní zájemci.

Pomocným kritériem pro případné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií bude losování.

O zařazení dítěte do konkrétní třídy (projektu) rozhoduje ředitel školy na základě rodiči zvolených priorit a výsledků vlastního zápisu.

Případné losování proběhne v přítomnosti ředitele školy, zástupců vedení, pedagogů školy a člena školské rady.

V případě podezření na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, mají zaměstnanci školy oznamovací povinnost, která je dána ustanoveními trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů vůči orgánům činným v sociálně právní ochraně dětí a Policii ČR. Za takovéto jednání bude považována i skutečnost, že dítě má jiné místo trvalého pobytu než jeho rodiče.