Informace o školní jídelně

 

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny

Bohumila Krejčová

GSM: 773 838 793, tel.:233 342 730

e-mail: jidelna@zscermaka.cz

úřední hodiny

Po - Pá 7:15 – 11:00, 14:00 - 15:00

v době výdeje obědů je vedoucí ŠJ přítomna v jídelně

výdej obědů od 11:45 do 14:00
ke stažení

přihláška ke stravování do Přihláška ke stravování

přihláška ke stravování do Přihláška ke stravování

Provozní řád školní jídelny

 

Objednávání či odhlašování obědů:

- na webovém rozhraní www.strava.cz, číslo jídelny 3585

  (každý má svůj login – obdržíte v ŠJ) vždy do 14:00 předchozího dne

Na www.strava lze i sledovat, zda dítě stravu odebralo. Současně systém umožňuje kontrolu stavu peněz na účtu stravování. Doporučujeme všem rodičům, aby si tento přístup zřídili.

Kontaktní údaje pro připojení do internetové jídelny získáte od hospodářky školní jídelny

- děti přímo čipem na snímači ve školní jídelně

Provedením platby je dítě automaticky přihlášeno na celý měsíc na oběd č.1.

Změnu objednávky z oběda č. 1 na oběd 2 (na následující den) je možné provést den předem do 14.00 hodin.

Odhlásit oběd je možné ještě v den výdeje do 8 hodin telefonicky u vedoucí ŠJ.

Ceny obědů s účinností od 1. října 2021:

MŠ celodenní dětí do 6 let    49,- Kč            doporučená měsíční záloha  1078,- Kč

MŠ celodenní dětí od 6 let    57,- Kč            doporučená měsíční záloha  1254,- Kč

1.kategorie-žáci 7-10 let         33,- Kč            doporučená měsíční záloha  726,- Kč

2.kategorie-žáci 11-14 let       36,- Kč            doporučená měsíční záloha  792,- Kč

3.kategorie-žáci 15-18 let       39,- Kč            doporučená měsíční záloha  858,- Kč

čip                                          90,- Kč

Stravovací čip (nutné pro výdej stravy a objednání stravy přímo ve školní jídelně) lze zakoupit za hotové u hospodářky školní jídelny (po vrácení nepoškozeného čipu je částka vrácena).

Způsob placení (upřednostňujeme bezhotovostní platby):

běžný účet: pokyny a VS obdržíte od vedoucí ŠJ

hotově v kanceláři ŠJ

složenka: obdržíte od vedoucí ŠJ

číslo účtu školy:         1131061/0100

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 25. dne předchozího měsíce (týká se i měsíce září – platba na září nejpozději do 25. srpna). Pro další měsíc jsou dítěti automaticky přihlášeny obědy pouze do výše platby na kontě. Je tedy třeba kontrolovat stav účtu peněz na kontě. Každý první den v měsíci jsou děti automaticky přihlášeny ke stravování (pokud mají peníze na účtu). Pokud se dítě první den v měsíci nebude stravovat (případně i další dny) je třeba ho odhlásit - poslat email na adresu jídelna@zscermaka.cz nebo telefonicky jídlo odhlásit.

Bez zaplacení není možné oběd vydat.

Obědy lze platit i na více ucelených měsíců dopředu.

Provedením platby je dítě automaticky přihlášeno na celý měsíc na oběd č.1.

Výdej obědů v době nepřítomnosti žáka:

je možné pouze 1. den nepřítomnosti ve škole do přinesených (ne skleněných nádob), nejlépe v době od 11,30 do 12,00 hodin. Pak je nutné obědy odhlásit. Pokud tak rodiče neučiní má škola právo vymáhat za neodhlášené obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole (kromě 1. dne nepřítomnosti) věcné a mzdové náklady. Školní stravování je stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole v době výuky. Žáci odebírají oběd dotovaný tzn. pouze za cenu potravin. V době nepřítomnosti ve škole nemá žák nárok (mimo 1.dne nepřítomnosti) na dotovaný oběd, proto je nutné obědy odhlásit.

Oběd je možné vydat pouze do čistých nádob (ne skleněných) a je určen k okamžité spotřebě.

Další informace:

Pro každý nový školní rok je nutno vyplnit novou přihlášku ke stravování (variabilní symbol pro školní jídelnu je po celou dobu školní docházky stejný).

Přihlášku je možno si stáhnout na webových stránkách školy.

Platby stravného v hotovosti lze provádět pouze ve výjimečných případech. V případě úhrady složenkou je třeba si složenku vyzvednout u hospodářky školní jídelny. Variabilní symbol úhrady je stejný, jako u platby z účtu.

Dítěti nebude oběd vydán, pokud nebude mít uhrazené stravné nebo nebude mít stravovací čip.

Kategorie ve školním stravování:

Na základě vyhlášky o školním stravování č.107/2005 Sb. je zvoleno pro stanovení ceny oběda jako kriterium věk strávníka. Termín změny je závazný k 1. září školního roku.

V základních školách jsou tři věkové skupiny a to žáci 7-10 let, 11-14 let a 15-18 let.V praxi naší školní jídelny užíváme název 1.,2. a 3. kategorie.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku. Žáci dosahující ve školním roce (tj. od 1.9. do 31.8.) věku 7, 11, a 15 let jsou od září zařazeni do vyšší věkové skupiny (vyšší kategorie).

V praxi to znamená, že např.ve školním roce (tj. v období od 1.9. do 31.8.) dosáhne žák 4.třídy 11 let věku, cena oběda (finanční normativ) je stanovena (od 1.9. do 31.8.) ve věkové skupině 11-14 let tj. naší 2. kategorie.

Koeficienty a receptury pro normování jídel:

Nová vyhláška nestanoví směrné receptury používané ve školním stravování. Nadále respektujeme koeficienty přepočtu stravovaných dle receptur pokrmů pro školní stravování (autor K.Karásek) a to pro věkovou skupinu 7-10 let 0,7, 11-14 let 0,8 a 15-18 let 0,9.