Informace o školní družině

Pokyny pro rodiče dětí školní družiny.


DENNÍ REŽIM:


6.30 – 7.30 ranní družina

11.40 – 13.30 hygiena, oběd, odchod dětí mimo školu:  2.třídy -  školní hřiště   

                                                                                            1. třídy - zahrada MŠ

V tuto dobu se mohou uvolňovat děti ze školní družiny, informace o tom, kde se jednotlivé třídy nachází, najdete na tabuli před recepcí školy 

13.30 – 15.00 vycházka (v tuto dobu není možno děti vyzvedávat ze školní družiny).

15.00 - 18.00 hygiena, svačina, individuální péče, stolní a společenské hry, předávání dětí rodičům.

Děti odcházejí s doprovodem nebo na základě informací v zápisném lístku, popřípadě na základě písemné žádosti, kde musí být uveden datum, jméno, čas odchodu (s ohledem na časový režim družiny) a musí být opatřen podpisem zákonného zástupce.
Žák nemůže být uvolněn ze školní družiny bez písemné žádosti, na ústní žádost sourozence ani na základě telefonického rozhovoru.
Zákonný zástupce je povinnen uhradit měsíční poplatek bez ohledu na skutečnou docházku. Družina se hradí nejméně na 3 měsíce tj. 900 Kč. Je možné uhradit za pololetí 1500 nebo za celý rok 3000 Kč.
Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.
Činnost ŠD probíhá ve třídách ŠD, školy, tělocvičně, přilehlém areálu školy a okolních dětských hřištích.
Podmínkou docházky žáka do školní družiny je dodržování řádu družiny a řádu školy (odpovídajících ustanovení o chování žáka). Žák, který opakovaně a přes upozornění porušuje pravidla, bude ze školní družiny vyloučen.
Odhlášení žáka z družiny je možné pouze písemnou formou, vždy k poslednímu dni v měsíci.
Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny nesmí opustit a při odchodu s rodiči je jeho povinností nahlásit svůj odchod vychovatelce.
Žák svévolně nepoškozuje zařízení, hračky, apod., úmyslné poškození opraví nebo hradí zákonný zástupce v plné výši.
Žák se nesmí dopouštět vůči ostatním dětem násilí, šikany, vulgárního vyjadřování, není mu dovoleno brát jinému dítěti jeho věci nebo je používat bez souhlasu.

Tel. do ŠD: 224 311 116 linka 16