Sociálně patologické jevy

Sociálně patologické jevy,

Sociálně patologické jevy vnímáme jako celek a až po té ho dělíme na prevenci drogových závislostí a kriminality.

Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naši školy představuje aktivity v následujících oblastech.

-          Drogová závislost, alkoholizmus, kouření.

-          Šikana, vandalismus a další formy násilného chování.

-          Virtuální drogy/ počítače, televize, video/.

-          Záškoláctví.

-          Xenofobie/ nedůvěra, nepřátelství ke všemu cizímu/, rasizmus/ nenávist vůči jiné rase/, intolerance/ nesnášenlivost/, antisemitizmus/ nenávist vůči Židům.

-          Patologické hráčství.

-          Kriminalita.

-          Ohrožování mravní výchovy mládeže

 

Primární prevence.

Primární prevenci rozumíme veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit rozšíření.

Prevence v rodině.

Jedním z typických rysů výchovných přístupů v rodinách problematických dětí je nepružný a úzký výběr výchovných přístupů.

-          Nekonečné domlouvání.

-          Mlčení, ve kterém rodiče dávají najevo svůj hněv a rezignaci.

-          Jednorázové a nedůsledné prosazování sankcí.

-          Vymáhání slibů.

Pravidlo tří P.

-          Pozornost – věnujte dětem pozornost, klaďte jim otázky, hlaďte je, objímejte…

-          Pozitivní hodnocení – když hodnotíte, učíte je rozeznávat, co bylo špatně a co dobře - ukazujte jim, že si umíte všimnout a mluvit o něčem, co v nich je dobré. To se musí naučit, aby si to občas dokázaly říct samy sobě.

-          Pravdivost – pravdivost není absolutní upřímnost – ta může být bezohledná. Dětem se nemá lhát a jako rodiče byste měly žít podle svých názoru a hodnot – zvláště těch, které dětem říkáte.