Záškoláctví

ZÁŠKOLÁCTVÍ

Záškoláctví je poruchou chování, která bývá často spojována s negativním postojem ke škole, s nepřijetím normy pozitivní hodnoty vzdělání, ale může být také projevem šikany, nebo reakcí na neprospěch.

Je to komplex obranného jednání s cílem vyhnout se nepříjemnostem. Při hodnocení záškoláctví je velmi důležité zjistit příčinu, která dítě k útěku ze školy vede, a jaký má dítě postoj ke škole.

Kategorie záškoláctví

-          Pravé záškoláctví – žák se ve škole neukazuje, ale rodiče si myslí, že do školy chodí.

-          Záškoláctví s vědomím rodičů – žák do školy nechodí, rodiče jsou informování a také vědí, že k tomu nemá žádný důvod.

-          Záškoláctví s klamáním rodičů – žák přesvědčí rodiče, že je mu špatně, že nemůže jít do školy, i když mu nic není. Rodič pak žákovi napíše omluvenku.

-          Útěky ze školy – žák do školy chodí, ale během dne na jednu nebo více hodin odejde

-          Odmítání školy – tato kategorie se týká žáků, kterým představa školní docházky činí psychické potíže.

Příčiny záškoláctví

-          Negativní vztah ke škole.

-          Strach ze šikany.

-          Lenost.

-          Kamarádi a party.

-          Rodinné problémy.

Řešení

-          Zjistit příčinu.

-          Získat rodiče a žáka ke spolupráci.

-          Možnost poslat žáka na vyšetření.

V případě, že neomluvená absence žáka přesáhne 25 hodin, zašle řiditel školy oznámení orgánu sociálně-právní ochrany.