Další druhy patologických jevů

Další druhy patologických jevů.

Tabák

-          V současnosti je moderní šňupání tabáku – veškerá legislativa hovoří o tabáku, nikoli cigaretách, takže i takové jednání je patologické.

-          Prevence:

-           Nulová tolerance užívání a distribuce, ošetření ve školním řádu.

Alkohol

-          Alkohol se do těla vstřebává sliznicemi análního nebo vaginálního otvoru, do kterého je zaveden alkoholem nasáknutý menstruační tampón.

-          Alkohol tak není cítit z dechu konzumenta, je prokazatelný při krevním rozboru.

-          Prevence:

-          Upozornění na zdravotní rizika spojená s poškozením sliznice, zavlečením infekce apod.     

OPL – omamné a psychotropní látky.

-          Anabolika, anorektika – silně návykové léky (psychická závislost).

-          Prevence: upozornění na zdravotní rizika (selhání jater a ostatních orgánů trávicího traktu, u steroidů poškození cév a srdce, změny osobnosti – sklony k násilí, deprese, neplodnost…)

-          Kromě čichání toluenu je oblíbenou činností dětí čichání plynu do zapalovače. Tato látka je na bázi rajského plynu, kysličníku dusitého a má mírné euforické účinky.

     Prevence:

 Upozornění na nebezpečí čichající dlouho necítí účinky látky, a proto může     dojít velmi snadno k předávkování.

Benzodiazepiny.

-          Rohypnol, diazepam, neurol – léky na spaní, uklidnění.

-          Zneužívají se v kombinaci s alkoholem jako doplňková droga.

-          Působí poměrně dlouho – i 1 den.

-          Těžké odvykací stavy – hrozba epileptických záchvatů.

-          Prevence:

-           Upozornění na zdravotní rizika (ospalost, zmatenost, narušení krátkodobé paměti, ztráta motivace, přechod placentou na plod, zatížení jater, poškození mozku…)

Mňau – mňau

-          Oficiálně se prodává jako hnojivo.

-          Je to nová taneční droga podobná extázi a kokainu. Jmenuje se mefedron, slangově se ji říká mňau – mňau. Je legální a na trhu se prodává jako bílý prášek určený k hnojení, jenže s péčí o rostliny nemá nic společného.

Gambling

-          Patologické hráčství = porucha, spočívající v častých opakovaných epizodách, které převládají na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků.

-          Prevence:

-          Pomáhat dle vlastních podmínek žákům i rodičům, včlenit problematiku hazardních her do širšího rámce problémů působených návykovými látkami, nabízení volnočasových aktivit…

Netolismus – virtuální drogy

-          Závislosti na PC hrách.

 Závislosti na internetu – surfování, chatování, neustála kontrola e-mailu.

-          Prevence:

-           Nabídka alternativ – volnočasových, nevýhody anonymity, rizika spojená s anonymitou.

Internetová šikana – cyberšikana, cyberstalking 

-          Vyhrožování prostřednictvím mailu, SMS zpráv, blogů.

-          -Pronásledování, obtěžování jedince prostřednictvím internetu.

-          Uveřejňování fotografií či videonahrávek jedince na internetu bez jeho vědomí a souhlasu.

-          Prevence:

-           Všechny tyto jevy jsou právně postižitelné (omezování osobní svobody, ochrana osobních údajů apod), dohlížet na to, co děti na internetu dělají, zakázat stránky s nebezpečným obsahem, nereagovat, ale zprávy či maily uchovávat pro případ trestního oznámení na Policii ČR.

Hoaxy

-          Falešná zpráva, která se snaží v lidech navodit úzkost, falešné pocity či přesvědčit čtenáře o nějaké mystifikační události.Nejčastěji se k nám dostává v podobě e-mailu: smutné a tragické příběhy ze života lidí, které může zachránit jen váš sponzorský dar, různé druhy varování, ať už před útokem z kybernetického tak i z reálného světa, zajímavé obchodní nabídky na rychlý výdělek.

-          Nejčastější podobou asi bývají tzv. řadové e-maily. To jsou zprávy typu: Pošli to rychle dál, nebo se stane něco strašného…

-          Prevence:

-           Obdržíte-li nějakou zprávu takového znění, rozhodně ji neposílejte dál, ale naopak ji smažte.

Grooming

-          Praktiky pedofilů a pachatelů sexuálních zločinů, kteří se na internetu zaměřují na děti a nejčastěji prostřednictvím chatu je psychologicky připravují na setkání s nimi, popř. sexuální styk.

-          V ČR zatím není legislativně upraven.

-          Prevence:

-           Kontrola stránek, upozornění na možnosti rizik spojených s anonymním chatováním (i na dětských serverech)

Sebepoškozování

-          Automatizace – ohýbání kloubů, řezání či vypalování kůže…

-          Mezi sebepoškozovací akty patří i tetování a piercing.

-          Prevence:

-          Upozornění na zdravotní rizika – záněty kůže, porušení nervů, zejm. automatizace má vždy nějakou příčinu (psychickou v rodině, ve škole apod.).

Emo

Co o sobě tvrdí příznivci EMO

-          Emo je všechno! Kdysi se sice říkalo, že všechno je techno, ale tahle doba je dávno pryč. V širším měřítku je emo v první řadě hudební styl. Moc dobrý hudební styl. Dost těžko se popisuje, ale je to taková hudba, ve které jsou emoce, je hodně depresivní, zpívá se o vztazích, nenaplněných láskách, myšlenkách na sebevraždu a podobných pesimistických věcech.

-          Být emo sebou nese jisté společenské závazky a zvyklosti. Pravidlo číslo jedna je, že byste měli zapomenout na všechny ostatní. Už žádné party s přáteli, žádné navštěvování kina. Jako emo se musíte ze společnosti vyčlenit, stáhnout se do ulity, najít si ten nejtemnější kout ve svém pokoji a vycházet z něho pokud možno nejméně. Když to budete pořádně trénovat, dříve či později se dostaví to, k čemu by měl jednou každý emař dojít – depky. Deprese prostě k emu patří a kdo nemá depky, jakoby (emař) nebyl.

-          Jako správný emař by ses měl/a stavět prati různým společenským našvarům jako je nadměrné pití alkoholu nebo užíváni drog. Značná část emo lidí je sxe, tedy Straigh Edge, takže odmítají zásadně pití, kouření nebo sex.

-          Sebeubližování nebo myšlenky na sebevraždu by rovněž měly patřit k tvému dennímu chlebu. Tohle prostě emové dělají, protože jim celý svět ubližuje.

Mentální anorexie, bulimie

-          Jde o okruh onemocnění, kam patří mentální anorexie (odmítání jídla), bulimie (záchvaty přejídání a zvracení) – a také přejídání spojené s jinými psychickými poruchami, například se stresem. U poruch příjmu potravy jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.

-          Prevence:

-          Zdravý životní styl, vyvážená strava, přijímání tělesných změn v období puberty, jídlo ne odměna či trest.

Extremismus

-          Krajně radikální či výstřední postoj vyznačující se svojí neochotou ke kompromisům, nepřijatelná pro společnost, spjat s xenofobií.

-          Pravicový: neonacistická strana, Národní síla, Národní strana.

-          Levicový: antifašistická akce.

-          Divácké násilí: fyzické útoky, poškozování majetku a projevy rasizmu.

-          Trestné činy: podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci, úmyslně ublížení na zdraví.

-          Prevence:

-          Problematika odlišností by se měla stát průřezovým tématem, pozor na internet – zdroj informací, seznámení s historii a pod.

Ohrožování mravní výchovy mládeže

Ohrožování mravní výchovy mládeže je trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo vydá byť i z nedbalosti, osobu mladší osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím , že

a/ svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu

b/umožní ji vést zahálčivý nebo nemravný život

c/ závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší osmnáct let, nebo ten, kdo umožní, byť i z nedbalosti, podobě mladší osmnáct let hru na hracím přístroji, který je vybaven technickým zařízením, které ovlivňuje výsledek hry a které poskytuje možnost peněžité výhry

-          Ohrožování mravní výchovy mládeže – podáním alkoholických nápojů, anabolických látek, sváděním k pohlavnímu styku a naváděním k trestnímu činu.

Řešení přestupků

-          Porušování školního řádu, tykajícího  se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy je klasifikováno jako hrubý přestupek.

-          Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy – záškoláctví, šikana, vandalismus, brutalita, rasismus atd. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření:

-          1/ individuální pohovor se žákem

-          2/ jednání s rodiči na úrovni výchovné komise

-          3/ doporučení kontaktu s odborníky

-          4/ v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě

-          5/ v případě dealerství oznámení Policii ČR

Postup při přistižení žáka s alkoholem, cigaretami či OPL ve škole, nebo v rámci akcí pořádaných školou:

-          odebrání látky /uložení u vedení školy/ a zabránění v další konzumaci

-          pokud je žák ohrožen na zdraví a životě zajistí škola /učitel/ nezbytnou pomoc a péči a přivolá lékařskou službu první pomoci, pokud akutní nebezpečí nehrozí, sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka zejména odkud, od koho má látku, pokud nemůže žák pokračovat ve výuce je ihned vyrozuměn zákonný zástupce žáka a vyzván, aby si žáka odvedl

-          v případě, že žák je schopen výuky

-          pokud se situace opakuje, má škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně – právní zákonnému zástupci je oznámena skutečnost, že žák konzumoval zakázané látky i ochrany dítěte

-          individuální pohovor se žákem jednání s rodiči na úrovni výchovné komise v případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace

-          sankce stanovené školním řádem