Rozvoj kreativity

Rozvoj kreativity na 2. stupni formou rozšířené výuky českého jazyka a výtvarné a dramatické výchovy

 Charakteristika, výchovné a vzdělávací strategie programu:

Škola má mnohaleté pozitivní zkušenosti s prací a rozvojem žáků ve specializovaných třídách věnovaným rozvoji tvůrčího myšlení, kreativních dovedností a nadání. Žáci se mohou přihlásit v 5. ročníku (je to pro ně i alternativa vzhledem k přijetí či nepřijetí na osmileté gymnázium). Potom pracují žáci od 6. do 9. ročníku ve třídě, kde je rozšířená výuka v Českém jazyce  a Výtvarné výchově. Cílem je přispět k rozvoji kreativity, ke zlepšení komunikace a čtenářské dovednosti dětí.

 Tyto předměty jsou však pouze prostředkem k dosažení obecnějšího cíle, nikoliv cílem samotným. Nejde tedy o výuku a výchovu dovedností výtvarníků, herců či spisovatelů, pro přijetí do této třídy také není podmínkou talent k některé umělecké disciplíně.

Cílem je rozvoj tvořivého myšlení v širším slova smyslu se záběrem v rozvoji schopností, dovedností a znalostí ve všech oblastech vzdělání.

 V rozšířené výuce češtiny se učitel věnuje tvůrčímu psaní, literárním dovednostem, dramatické výchově, ale přitom stejně náročně i gramatice. Absolventi těchto tříd mají velkou úspěšnost při přijímání na střední školy, vysoké procento přijetí žáků této třídy bývá přijato na gymnázia a na střední odborné školy s výtvarným zaměřením.

Žáci s lehkou mozkovou dysfunkcí mohou být plně úspěšně účastni práce v této třídě. Zařazení žáci s integrací zažívají v této třídě pozitivní vzestup.

 Tvůrčí přístup ke školnímu vzdělávání a aktivitám ale prolíná i dalšími předměty. Používá se projektová výuka, výuka v pracovnách (počítačová, interaktivní, knihovna), často probíhá vzdělávání i mimo školu (zoo, botanické zahrady, muzea, galerie, hrady, zámky, přírodní a technické zajímavosti krajiny). Žáci mají možnost rozvíjet své zájmy a schopnosti v soutěžích, seminárních a absolventských pracích. Určitým nedostatkem je skutečnost, že rozšířená dotace výuky Čj a Vv není zadarmo. Zkráce je dotace hodin výuky přírodopisu (v 6. ročníku pouze 1 hodina), fyziky (v 7. ročníku pouze 1 hodina), v 6.-8. ročníku nejsou žádné volitelné předměty, v 9. ročníku jsou 2 hodiny volitelných předmětů.