projekt "Začít spolu"

V 1. až 5. ročníku využíváme v různé míře metody programu Začít spolu.

Charakteristika, výchovné a vzdělávací strategie programu:

Vzdělávací program Začít spolu patří k pedagogickým směrům zaměřeným na dítě.

Vzdělávání by mělo být smysluplné i zábavné.

Obsah vzdělávání je dán školním vzdělávacím programem, zároveň vychází i ze zájmů a potřeb dětí. Na rozhodování o obsahu se podílejí pedagogové, rodiče i děti. Obsah vzdělávání je integrován do smysluplných celků, které podporují porozumění souvislostem. Důraz je kladen na porozumění důležitým pojmům a principům.

Program Začít spolu podporuje rozmanitost a odlišnosti, směřuje k rozvoji individuálních schopností dětí a k pozitivnímu vztahu k učení.Reaguje na potřeby a požadavky společnosti, v níž žijeme. Seznamuje s jinými kulturami a vede k jejich respektování.

Pravidla pro práci a chování vytvářejí učitelé společně s dětmi. Každý nese osobní odpovědnost za své jednání. Učitelé jsou v roli průvodců dětí na jejich vzdělávací cestě, jsou partnery podporujícími učení dětí. Dítě je chápáno jako samostatně myslící bytost, schopná rozvíjet své vlastní poznávání, vytvářet si své vlastní teorie o světě. Je aktivním tvůrcem svého vzdělávání.

Nové poznatky jsou nástrojem k porozumění okolnímu světu i sobě samým. Znalosti si budují děti samy. Učitel vede děti nepřímo tím, že vytváří podmínky a prostředí, v němž mohou děti pracovat samostatně, nezávisle na jeho osobě. Vzdělávací aktivity vycházejí z práce s mnoha informačními zdroji (zejména encyklopedie a slovníky, případně práce s počítačem). Součástí třídy Začít spolu je knihovnička a skřínky s dostatkem pomůcek a materiálů, které mají děti volně k dispozici. Děti pracují individuálně, ve dvojicích i menších a větších skupinkách, mají možnost si pomáhat a spolupracovat.

Rodiče jsou považováni za partnery učitele. Očekává se jejich přímá účast na školním vzdělávání jejich dítěte, i formou osobní účasti ve třídě. Komunikace s rodinami je průběžná, je zaměřena na stanovování vzdělávacích cílů pro každé dítě. Rodiče jsou ve škole vítáni kdykoliv. Škola je součástí komunity, je jí otevřená.

Hodnocení zachycuje individuální pokrok každého dítěte, probíhá průběžně a neformálně. Finální hodnocení je formulováno na základě mnoha podkladů (ukázky prací dítěte, záznamy rozhovorů s dítětem, pozorovací archy), které zachycují průběh učení dítěte v různých situacích. Na procesu hodnocení se podílejí společně s učitelem také děti.

Zpracováno podle Metodického průvodce pro 1. stupeň základní školy Vzdělávacího programu Začít spolu (V. Krejčová, J. Kargerová, Praha: Portál 2003)