Kritéria pro přijetí

Zápis do 1. tříd se koná 26. a 27. dubna 2022. Plánujeme otevřít z kapacitních důvodů pouze 3 první třídy - jednu bilingvní (max. 26 dětí), jednu s projektem "Začít spolu" (max. 28 dětí) a jednu třídu běžnou (max. 28 dětí). Celkem tedy bude přijato max. 82 dětí. Ve třídě s projektem bilingvní výuky bude běžná výuka matematiky, děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V projektu „Začít spolu“ bude výuka matematiky podle metody prof. Hejného a děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V běžné třídě bude běžná matematika a vázané písmo.

Do prvních tříd ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 se přijímají děti podle těchto kritérií:

1. Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu školy (vyhláška MHMP).

2. Děti s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6

3. Děti s trvalým pobytem v hl. m. Praze

4. Děti s trvalým pobytem mimo hl. m. Prahu

Při přijímání dětí budou přednostně přijaty děti, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. ročníku školy (toto neplatí pro děti s trvalým pobytem ve školském obvodu).

Další termíny:

26.–27. 4. 2022: odevzdání žádosti o přijetí, tím je zahájeno správní řízení. Čas  zahájení a ukončení zápisu je každý den 14-18 hodin

24. 5. 2022 v době od 14:00 do 16:00 hod.: školy umožní nahlédnutí do spisu dítěte

25. 5. 2022 škola zveřejní výsledky zápisu ve 12:00 hod. pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí na školní vývěsce a webu školy

30. 5. 2022 v době od 14:00 do 16:00 hod. odevzdání zápisových lístků. V případě přijetí dítěte do dvou a více škol dodá zákonný zástupce do zvolené školy zápisový lístek

10. 6. 2022: škola sejme výsledky zápisu ze školní vývěsky

Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.