Zápis do mateřské školy 2020

Zápisy do mateřské školy

Ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 – pro pracoviště MŠ Janákova a pracoviště MŠ Antonína Čermáka (dále jen mateřská škola) vyhlašuje termín zápisů na den 11. května 2020 13-18 hodin a současně stanovil kritéria, podle kterých bude postupovat při přijímání dětí, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (vztahuje se pouze na děti, které nejsou přihlášeny k předškolnímu vzdělávání). Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2020/2021

 -          MŠ Janákova:20

-           MŠ Antonína Čermáka:21

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  1. Trvalý pobyt dítěte

 

 

  • na území MČ Praha 6

 

50 bodů

  • na území jiné MČ nebo obce

 

1 bod

  1. věk dítěte

 

 

 

před 01.09.2015

35 bodů

od 01.09.2015

do 31.08.2016

15 bodů

od 01.09.2016

do 31.08.2017

10 bodů

od 01.09,2017

do 31.12.2018

5 bodů

 

po 01.01.2018

1 bod

  1. individuální situace dítěte

 

 

  • MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2020

 

1 bod

 

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí na přijetí ředitel školy, resp. Děti budou přijímány podle věku od nejstaršího.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdají zákonní zástupci 11. 5. 2020,

v době: MŠ Janákova: 13 – 18 hod., MŠ Antonína Čermáka:13 – 18 hod.

Žádosti o přijetí si každý může vytisknout sám, pokud se zaregistruje na webu jakdoskolky.cz (systém bude spuštěn až 15. 4. 2020) nebo žádost v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá „Zápisový lístek“. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 18. 5. 2020 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář „Zpětvzetí žádosti“ do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Rozhodne-li se zákonný zástupce pro individuálním vzdělávání dítěte, je povinen nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku tuto skutečnost oznámit řediteli mateřské školy.

V Praze 14. dubna 2020                                                                                                                                                                                                                                                               

Petr Karvánek

ředitel školy

 

K zápisu uchazeč potřebuje

- žádost o přijetí

- doložení rodného listu, ze kterého vyplývá, že žadatel je zákonný zástupce dítěte

- doložení trvalého bydliště (občanský průkaz nebo výpis z registru obyvatel)

 

Všechny 3 dokumenty je třeba ověřit:

- při zaslání datovou schránkou nebo emailem s digitálním podpisem je nutné mít všechny dokumenty konvertovány z listinné podoby do elektronické, především žádost. To vyžaduje cestu na poštu (Czech Point) nebo na jiný úřad (to je výhodné, pokud chci dítě zapsat na více škol)

- zaslání poštou - vyžaduje zaslání všech 3 dokumentů ověřených podle originálů, žadatel musí navštívit úřad, který provede ověření

- při zápisu ve škole stačí předložit všechny dokumenty v originálech (žádost, rodný list, občanský průkaz nebo výpis z registru obyvatel) a žadatele to nebude stát žádné peníze, předpokládaná délka je 5 minut.

Jinými slovy, ve všech případech je nutné navštívit nějaký úřad s cílem zajistit konverzi nebo ověření potřebných dokumentů (občanské průkazy nelze konvertovat, takže přibývá ještě nutnost výpisu z registru obyvatel).

Pokud žadatel přijde do školy, bude škola jediným místem, které bude potřeba navštívit. Čas, který ve škole strávíte, pokud jste se elektronicky registrovali (a to velmi doporučuji, i vám to řadu věcí zjednoduší), odhaduji na 5 minut. V jedné velké třídě budou současně maximálně 2 žadatelé. Každý registrovaný žadatel bude znát přesný čas k návštěvě školy. Máme připraveno celkem 8 - 10 míst. Zajistíme přístup do školy tak, aby byl bezpečný pro všechny.

Vedení naší mateřské školy preferuje osobní účast rodičů u zápisu. Tím se nám všem výrazně zjednoduší proces ověřování potřebných dokumentů a rodič si odnese potvrzení o účasti osobně.

Samozřejmě budeme respektovat, že si někdo zvolí zaslání datovou schránkou, emailem či poštou, pokud ale splní podmínku konverze či ověření dokumentů.

Podrobnosti k tomu k tomu, jak zapsat dítě do mateřské školy, naleznete v brožuře MČ Praha 6.