Příspěvek na stravování žáků školy

Vážení rodiče,

rozhodnutí Zastupitelstva MČ Praha 6 ze dne 7.11.2022 umožňuje rodičům v rámci projektu „Pomoc rodinám s dětmi“ čerpat finanční příspěvek na stravování svých dětí v mateřských a základních školách.

Na vedení školy leží úkol zajistit informovanost rodičů, příjem a kontrolu formální správnosti údajů uvedených v žádostech rodiči dětí a žáků, předání žádostí v elektronické podobě zřizovateli, jejich evidenci a uchování pro případnou kontrolu.

Dále musí škola zajistit vykazování veškerých příjmů a výdajů v souvislosti s navýšením provozního příspěvku – příspěvku na stravování a v souvislosti s tím zajistit i kontrolu množství odebraných, resp. neodebraných a neodhlášených obědů jednotlivými strávníky. A zcela na závěr se vedení školy logicky ukládá povinnost vypracovat pro zřizovatele vyúčtování využití navýšení provozního příspěvku, tedy také přehled o skutečném počtu vydaných jídel a jejich ceně včetně vyčíslení rozdílu mezi příjmy a výdaji v rámci tohoto příspěvku.

Většina z vás ví, že úlohu školy vnímám především jako zásadní v oblasti vzdělávání a výchovy žáků. Suplovat sociální roli státu odmítám. Na druhé straně je zřejmé, že současná doba klade nemalé finanční požadavky na větší množství rodin, nežli tomu bylo v minulosti a pomoc státu možná není dostatečně rychlá.

Naším cílem je rozvíjet osobnost dítěte a přispět k tomu, aby děti žily kvalitní život. Možnost stravování k němu podle mne neodmyslitelně patří. I proto jsem se rozhodl zapojit naši školu do projektu městské části, který jak věřím, využijí jen ti potřební. Díky tomu to snad naši školu tolik administrativně nezatíží.

V příloze naleznete informaci městské části pro rodiče a formulář žádosti o poskytnutí příspěvku na stravování, resp. žádost o prominutí úplaty za stravování (týká se období listopadu a prosince 2022). S oběma dokumenty se prosím pečlivě seznamte. Vyplněnou a podepsanou žádost je potřeba odevzdat v kanceláři hospodářky školy (B. Čamrová) a to nejpozději do 25.11.2022!

Petr Karvánek, ředitel školy