Zápis do 1. tříd 2024

Zápis do 1. tříd se koná 16. a 17. dubna 2024. Plánujeme otevřít  4 první třídy

- jednu třídu bilingvní s běžnou výukou matematiky, děti se budou učit psát písmem Comenia Script, (max. 26 dětí)

- jednu třídu s výukou matematiky podle prof. Hejného, výuka psaní písmem Comenia Script, (max. 24 dětí)

- jednu třídu s běžnou výukou matematiky, psaní písmem Comenia Script (max. 24 dětí)

- jednu třídu s běžnou výukou matematiky, psaní vázaným písmem (max. 24 dětí)

Celkem tedy bude přijato max. 98 dětí

Zápis proběhne tradiční formou, kdy v přátelském pohovoru s učitelem 1. stupně (max. 20 minut) zjišťujeme školní zralost dětí (nemá žádný vliv na rozhodnutí o přijetí).

Doporučujeme všem registraci v elektronickém systému MČ Prahy 6, která umožní sběr základních dat o dětech a zákonných zástupcích a dále tisk žádosti o přijetí a rezervaci času do konkrétní školy k vlasnímu zápisu (nebudete čekat ve frontě). Registraci najdete na odkazu registrace k zápisu.

Vlastní zápis představuje:

- odevzdání žádosti o přijetí

- doložení rodného listu (postačí prostá kopie), ze kterého vyplývá, že žadatel je zákonný zástupce dítěte

- doložení trvalého bydliště dítěte (občanský průkaz nebo výpis z registru obyvatel)

Při osobní účasti na zápisu ve škole je výhodou, že se všechny potřebné dokumenty ověří na místě během 5 - 7 minut. Podrobnosti k tomu, jak zapsat dítě do školy, naleznete v brožuře.

Do prvních tříd ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6 se přijímají děti podle těchto kritérií:

1. žadatelé s trvalým pobytem ve školském obvodu základní školy (vyhláška MHMP)

2. žadatelé s trvalým pobytem na území městské části Praha 6

3. žadatelé s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy

4. žadatelé s trvalým pobytem mimo území hl. m. Prahy

Při přijímání žadatelů budou přednostně, tedy v rámci shora vyjmenovaných skupin žadatelů uvedených pod body 2., 3., a 4.  přijati žadatelé, jejichž starší sourozenec je žákem 1. až 8. ročníku „základní školy“.

Termíny:

16.–17. 4. 2024: odevzdání žádosti o přijetí, tím je zahájeno správní řízení. Čas zahájení a ukončení zápisu je každý den 14-18 hodin

16.5. 2024 v době od 14:00 do 16:00 hod.: škola umožní nahlédnutí do spisu dítěte

17. 5. 2024 škola zveřejní výsledky zápisu ve 12:00 hod. pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých dětí na školní vývěsce a webu školy

22. 5. 2024 v době od 14:00 do 16:00 hod. odevzdání zápisových lístků (pouze v případě přijetí dítěte do dvou a více škol dodá zákonný zástupce do zvolené školy zápisový lístek)

3. 6. 2024: sejmutí výsledků zápisu ze školní vývěsky (webu)

Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii. 

Pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte z většího počtu uchazečů splňujících stejný bod kritérií provede ředitel školy losování. Případné losování proběhne v přítomnosti zástupců vedení, zřizovatele a event. člena školské rady.

O zařazení dítěte do konkrétní třídy (projektu) rozhoduje ředitel školy s ohledem na rodiči zvolených prioritách a kapacitních možnostech jednotlivých tříd.

Kapacita většiny základních škol Městské části Praha 6 se blíží rejstříkovým (maximálním) kapacitám škol. To je způsobeno jednak silnými populačními ročníky v posledních letech, ale mimo jiné také „spádovou turistikou“, tedy účelovým přihlašováním dětí k trvalému pobytu do spádových obvodů základních škol, kde přitom děti ve skutečnosti nebydlí.

Tento jev způsobuje, že ředitelé dotčených základních škol díky nedostatečné kapacitě školy losují ze spádových dětí ty, které přijmou a vážně hrozí, že dítě, jemuž zákonní zástupci trvalý pobyt účelově zvolili, bude přijato na úkor dítěte, které ve spádové oblasti školy skutečně bydlí.

Z výše uvedených důvodů bude ředitel školy ověřovat bydliště dítěte, ve snaze zajistit plnění povinné školní docházky přednostně těm žadatelům, kteří ve spádové oblasti školy skutečně bydlí. Proto doporučujeme všem žadatelům, aby se (kromě vybraných škol, které si pro své dítě k plnění povinné školní docházky zvolili), dostavili k zápisům i ve škole, v jejíž spádové oblasti skutečně bydlí.

V  případě, že řešíte odklad školní docházky dítěte, musíte odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky, která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. žádost o odklad naleznete zde. Děti, kterým byla povinná školní docházka v loňském roce odložena, se musí k zápisu dostavit znovu.