Informace k zápisům do 1. tříd

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn dnes v 10:00.

K zápisům se dostavilo 159 dětí. Vedení školy plánovalo přijmout 76 dětí do 3 tříd. Kapacita školy neumožňuje přijmout více jak cca 80 dětí, neboť v září 2017 nastoupí do školy cca 600 žáků, což je kapacita školy uvedená v rejstříku škol, která je nepřekročitelná a v příštím roce ji nelze navýšit.

Proto je mi osobně velmi líto, že jsme nemohli přijmout téměř nikoho z 50 dětí z Prahy 6, dokonce ani ty, kteří u nás již mají jednoho sourozence. Situaci v přijímacím řízení, ke dni 21. dubna 2017 popisuje následující tabulka:

 

děti u zápisu

159

spádové

nespádové z Prahy 6

z Prahy

mimopražšké

95

50

5

9

odklad

přijat jinam

přijat u nás

přijat

nepřijat

přijat

nepřijat

přijat

nepřijat

12

6

77

3

47

0

5

0

9

                 

přijato celkem:

80

           

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že byly přijaty pouze spádové děti a 3 děti, které mají na škole dva sourozence.

Z přijatých dětí se hlásí do:

  • bilingvní třídy 25 dětí
  • třídy s projektem „Začít spolu“ 36 dětí
  • do běžné třídy 19 dětí

O rozdělení dětí do tříd rozhodne ředitel školy do 10. května 2017. S největší pravděpodobností otevřeme bilingvní třídu s 25 dětmi.


Publikoval Petr Karvánek - 21.04.2017 - 09:24:54
Památník rozloučení

Památník rozloučení

Zástupci jednotlivých tříd se rozhodli, že věnují částku 1000,- Kč, kterou získali sběrem starého papíru, na realizaci Památníku rozloučení. Tento Památník bude věnován všem statečným rodičům židovského původu, kteří v roce 1938 poslali své děti vlakem Nicolase Wintona do Anglie. Tímto hrdinským činem svoje děti zachránili před jistou smrtí v plynových komorách.

 Více na: http://valedictionmemorial.org/

 Za příspěvek nám osobně poděkovala paní Zuzana Marešová, jedno z Wintonových dětí.


Publikoval Petr Karvánek - 27.02.2017 - 12:28:24
Den otevřených dveří pro zájemce o 6. třídu

Den otevřených dveří pro žáky budoucích 6. tříd (určeno těm,kteří nejsou žáky naší školy)

proběhne ve čtvrtek 18. května 2017 od 15:00 hod.

1. Pohovor

V 15 hodin si zájemce o přijetí rozdělí zástupci vedení školy ke krátkénu pohovoru (k pohovoru je nutné vysvědčení z 5. třídy a žákovská knížka). Pohovoru se účastní pouze žák/žákyně.

2. Informace vedení školy

V 15:30 se všichni zájemci sejdou v knihovně školy. Zde vedení školy poskytne základní informace o vzdělávání žáků na 2. stupni.

3. Prohlídka školy

V 16:00 zástupce vedení školy provede rodiče a žáky školou s cílem seznámit se nejdůležitějšími prostorami školy a činnostmi v nich probíhajícími (učebny, šatny, jídelna apod.).

Těšíme se na vás, Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 27.02.2017 - 12:18:08
Příběhy našich sousedů

Naše škola se již tradičně účastní projektu pro žáky základních škol „Příběhy našich sousedů“, které organizuje ve spolupráci s MČ Praha 6 organizace Post Bellum, nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.

V letošním roce se projektu účastnily v naší škole dvě party dětí z 8. A pod vedením Alice Řehákové a Michaely Fišarové. Děti dokumentovaly příběhy dvou velmi zajímavých pamětníků

– pana Jaroslava Meda, českého literárního kritika, historika, spisovatele a vysokoškolského pedagoga

–  pana Josky Skalníka, umělce, grafika a tvůrce československého znaku

Bližší informace o projektech, včetně nahrávky pořízené v Českém rozhlasu, naleznete na stránkách http://www.pribehynasichsousedu.cz/pp/pribehy-pametniku/praha-6/?y=2017.

Včera, 23. února, proběhlo v prostorách NTK vyvrcholení projektu, závěrečné prezentace týmů, které projekty realizovaly. Ve vypjaté atmosféře se naše týmy vůbec neztratily. Porota nakonec rozhodla o 3. místě pro dívčí tým a chlapecký tým se stal vítězným. Ve stále rostoucí úrovni projektů je to veliký úspěch. Všem dětem a paním učitelkám patří veliké poděkování a gratulace a čeká je sladká odměna.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 24.02.2017 - 09:03:58
Rekonstrukce školní kuchyně a stavební úpravy půdních prostor

Vážení rodiče,

v průběhu letních prázdnin proběhne komplexní rekonstrukce školní kuchyně. Jinými slovy dojde k výměně veškerého zastaralého zařízení (po 17 letech), podlah, změní se stavební dispozice samotné kuchyně a jejího zázemí, rozšíří se prostor školní jídelny. Abychom takovou rozsáhlou akci stihli, vyšel jsem vstříc investorovi akce, Městské části Praha 6 a rozhodl, že školní kuchyně nebude posledních 14 dnů školního roku vařit. Na druhou stranu jsem si vědom, že nemůžeme většině rodičů poslat děti domů a školu zavřít. Proto budeme v týdnu od 19. – 23. června organizovat ve třídách na 1. stupni výjezdy na školy v přírodě, ve třídách 2. stupně jednodenní či vícedenní mimoškolní akce a výlety. Dětem, které na školu v přírodě nepojedou, zajistíme vzdělávací program ve škole.

V pondělí 26. června bude 1. vyučovací hodinu vydáno vysvědčení a školní rok bude ukončen.

Ve stejném období (posledních 14 dní školního roku) započnou i stavební úpravy půdních prostor, jejichž cílem je navýšení kapacity školy. Během prázdnin tedy proběhne také demontáž části střechy a náhrada části dřevěného krovu ocelovou konstrukcí, aby o prázdninách v roce 2018 mohly proběhnout stavební úpravy půdních prostor a vznikly zde nové učebny, které umožní navýšit kapacitu školy a zajistí podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Přípravy a zahájení těchto stavebních prací nelze z bezpečnostních důvodů provádět za provozu školy a proto na dny 27. – 30. června vyhlašuje ředitel školy volno a škola bude uzavřena. Pokud se ukáže, že někteří z rodičů, jejichž děti navštěvují 1. stupeň, nemohou zajistit jejich hlídání, budeme připraveni jednat se školami v našem okolí a pokusíme se zajistit prostory u nich.

Obě investiční akce významným způsobem zlepší podmínky života a vzdělávání dětí ve škole. Vnímáme je jako mimořádně významné. Snažíme se jejich realizaci ovlivnit tak, aby co nejméně narušily život školy. Jinými slovy ukončíme školní rok o 4 dny dříve, než je obvyklé. Zahájení školního roku 2017/2018, pokud se nestane nic mimořádného, předpokládáme v pondělí 4. září 2017.

Podrobnější informace budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy.

Děkuji vám všem za pochopení.

Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 06.01.2017 - 10:14:27